องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ทวีศักดิ์ กระแสสินธุ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2714541436.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)