องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ ขั้นตอนการศึกษาดูงาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  
  เป้าหมาย กรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิก กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ บุคลากรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กรณิดา บุญพรม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7733887853.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 15 rating)