องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  
  เป้าหมาย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  
  แหล่งความรู้ กรมบัญชีกลาง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธีรวุฒิ ใจดี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6169594366.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.06 Based on 17 rating)