องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประเสริฐ เขียนสุวรรณ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1464243284.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 2.67 Based on 3 rating)