องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  
  เป้าหมาย สหกรณ์/ฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประเสริฐ เขียนสุวรรณ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4073394173.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.50 Based on 2 rating)