องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ สรุปขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สุชาติ แจ่มจำรัส  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศรีอุทัย กลับกลาง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4845615270.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.95 Based on 164 rating)