องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่มีเอกสารและทรัพย์สิน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  
  เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการชำระบัญชีให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายไพฑูรย์ ทองน้อย  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วงค์จันทร์ อินธิราช  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7193079021.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)