องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  
  เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  
  แหล่งความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วงค์จันทร์ อินธิราช  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8023108356.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)