องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การบริหารงานบุคคล  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การทำงานเป็นทีม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  
  เป้าหมาย เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป ข้าราชการลูกจ้างพนักงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วีรภัทร เณรศาสตร์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1442567588.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.20 Based on 5 rating)