องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ ส่งเสริมสหกรณ์โครงการหลวง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
  แหล่งความรู้ โครงการหลวง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายนริทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เสริมศักดิ์ ต้องสู้  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8240326743.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)