องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
  แหล่งความรู้ กรมบัญชีกลาง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กรมบัญชีกลาง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เสริมศักดิ์ ต้องสู้  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9072353974.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)