องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ภัทรามาศ สุนทรพานิชกิจ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2640826033.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)