องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือการให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
  เป้าหมาย สหกรณ์  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายวินัย ตุกวุ่น  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สมสมร ส่องสว่าง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5913078404.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)