องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
  เป้าหมาย สหกรณ์  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายอภิวัทธ์ ทองทวี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สมสมร ส่องสว่าง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8988333030.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 2.00 Based on 1 rating)