องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์และแนวคิดการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  เป้าหมาย เพื่อเป็นคู่มือและนำไปประยุกต์ใช้ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ลินดา ฟักอ่วม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5206985764.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 4 rating)