องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้สหกรณ์ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ลินดา ฟักอ่วม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7654233403.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 4 rating)