องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  เป้าหมาย สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง  
  แหล่งความรู้ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ KM Team กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุภัทรา วรรณฤมล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0478043953.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.78 Based on 18 rating)