องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี การยืมเงินทดรองราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางธนวรรณ ทองก้อน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธนวรรณ ทองก้อน  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4284351096.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.20 Based on 5 rating)