องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2557  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางกาญจนา วิจารณรงค์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นุชนารถ พรมทอง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1875346766.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)