องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์โดยผ่านการจัดชั้นสมาชิก  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ บุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ชวลิต จันทร์สวัสดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3266002767.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)