องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การผลักให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  
  เป้าหมาย ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 60  
  แหล่งความรู้ สหกรณ์เป้าหมาย  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและะส่งเสริมสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จรวย ภูมิชาติ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6776092670.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.78 Based on 50 rating)