องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ดร.ศิวาพร วังสมบัติ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วิไลพร ขันแก้ว  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6743733509.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)