องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การทำงานเป็นทีม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวสุกัญญา พิมพรัตน์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พิมพ์พจี เกียรติกุล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7886615772.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 6 rating)