องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำเล่มประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สมควร พานิชสงเคราะห์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จินตนา ฟุ้งเฟื่อง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8721837244.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.83 Based on 90 rating)