องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การประสานผู้เข้าอบรมสู่ความสาเร็จ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา  
  เป้าหมาย ผู้บริหารโครงการฝึกอบรม  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่17 สงขลา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ลิขิต ตั้งเส้ง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5495231345.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.67 Based on 12 rating)