องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลองลาดพร้าวประจำปี 2560 (ด้านการทำบัญชีสหกรณ์)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กัญญา กีรติพงษ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7650894199.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.75 Based on 4 rating)