องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสุรีย์ จิรเจิดนภา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) คมกฤช พันทวี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8735278833.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.89 Based on 167 rating)