องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารโครงการฝึกอบรม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณืที่12  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่12  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พัสจณี สมเกื้อ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6957758667.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.33 Based on 6 rating)