องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุของสหกรณ์การเกษตรโดยใช้การจัดการดำเนินงานที่ดี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
  เป้าหมาย สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด และสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด และขยายผลสุ่สหกรณ์อื่น 2  
  แหล่งความรู้ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงฯ บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/นิคมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร / กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประคอง งามสิริศักดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4718458427.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ ประคอง งามสิริศักดิ์  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 8 rating)