องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  
  เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วีรภัทร เณรศาสตร์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2422672168.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)