องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ ระบบงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ KM team สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประเมศธ์ โสมินทุ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3510292719.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)