องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานการยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายธนาดุล บุตรวงษ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ยุพาภรณ์ นาทุม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6045268839.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.78 Based on 104 rating)