องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2017  
  หัวข้อองค์ความรู้ การร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ที่ชำระบัญชีล้มละลาย  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สากล แป้นนอก  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9112903884.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.89 Based on 36 rating)