องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ ตอบข้อหารือ "ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
  เป้าหมาย หน่วยรับตรวจ 90 หน่วยงาน (หน่วยงานในสังกรมส่งเสิรมสหกรณ์)  
  แหล่งความรู้ website  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปราณี บัวศรี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0028783351.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.00 Based on 1 rating)