องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการประสานงาน และการตรวจสอบคุณภาพงาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  
  เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของบุคลากรหน่วยงานเข้าใช้ระบบ KMS  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศรีอุทัย กลับกลาง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศรีอุทัย กลับกลาง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6281050852.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.82 Based on 2771 rating)