องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การติดตามและประเมินผล  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การพัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี โดยมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จาตุรนต์ หลงขาว  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1831657873.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.91 Based on 11 rating)