องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์ข้าว)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วรากร เผ่าหลักแหลม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9543144181.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.17 Based on 6 rating)