องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ความเข้มแข็ง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
  เป้าหมาย สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 75 แห่ง  
  แหล่งความรู้ ข้อมูลผลงานทางวิชาการ ทฤษฎีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย จากรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคคลอื่น ๆ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร และบุคลากรของหน่วยงา  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางกนกวรรณ ทองตัน / กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประคอง งามสิริศักดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8362043299.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 8 rating)