องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวภาวินี ตุวยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เพชรดา สายแก้ว  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4345205602.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)