องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อนงค์ทิพย์ คุปพงษ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1662473556.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.60 Based on 15 rating)