องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี ๒๕๖๐  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดการความรู้ แนวทาง/ขั้นตอนในการตรวจการสหกรณ์ของจังหวัดจันทบุรี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
  เป้าหมาย ผู้สนใจ ผู้ตรวจการสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ คู่มือ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์,คู่มือ การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์,แนวทางการ  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายชาตินักรบ พวงสำลี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ชาตินักรบ พวงสำลี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1847089798.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 1 rating)