องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ในกรณีต่างๆ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  
  เป้าหมาย บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป  
  แหล่งความรู้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายจิรยุทธ สุขศิริ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จักรภพ ปาลาศ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5763259128.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.95 Based on 5089 rating)