องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ สรุปขั้นตอน / แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  
  เป้าหมาย ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานด้าน KM  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประสิทธิ์ เทพมูณี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8316315128.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)