องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้า  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ งานด้านการจัดกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  เป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์และเป็นการปลูกฝังการสหกรณ์ให้กับเยาวชน  
  แหล่งความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันและการถอดองค์ความรู้จากบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เบญญาทิพย์ ปลักปลา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9051473976.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.60 Based on 10 rating)