องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ หลักสูตร การสอนระยะสั้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์แก่นักเรัียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  
  เป้าหมาย เผยแพร่แนวทางการพัฒนาความรู้การสหกรณ์แก่ประชาชนและเยาวชน  
  แหล่งความรู้ ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์แก่นักเรียน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสงบ เย็นใจ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จรวย ภูมิชาติ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7778602248.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.79 Based on 73 rating)