องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การบริหารงานบุคคล  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มืือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองการเจ้าหน้าที่  
  เป้าหมาย หน่วยงานในสังกรมส่งเสิรมสหกรณ์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
  แหล่งความรู้ websiteกองการเจ้าหน้าที่ และคู่มือการปฏิบัติงาน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองการเจ้าหน้าที่  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุวัฒนา ทรัพย์ทวีวุฒิ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2709185990.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)