องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางของสถาบันเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ สถาบันเกษตรกรพื้นที่อำเภอฉวาง ช้างกลาง พิปูน ถ้ำพรรณรา จำนวน 15 แห่ง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จุฑามาศ สุวรรณบูรณ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6999848486.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.72 Based on 92 rating)