องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในสถาบันเกษตรกรจังหวัดตรัง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  
  เป้าหมาย เพื่อการพัฒนา การแก้ไขปัญหา ราคายางพารา และส่งเสริมการตลาด การแปรรูปยางพารา  
  แหล่งความรู้ สหกรณ์กองทุนสวนบ้านหนองครก จก.  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางอรุณรัตน์ หวังดี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จรวย ภูมิชาติ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2316123790.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.87 Based on 101 rating)