องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การกำหนดระเบียบของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) รุ่งนภา สวนนุ่ม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4858240172.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.88 Based on 17 rating)