องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายพิทักษ์ คงขลิบ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) แสงอุษา ส่งแสง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3867183957.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)